Z čeho čerpám

Co jsou to konstelace? 

Od Bhaghata: citace textu

Systemické konstelace

Klasické rodinné konstelace pracují s našimi kořeny tj. s naším původem. Což také zahrnuje také náš postoj k nim a náš postoj k daru života obecně. Naše kořeny a náš přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; dokonce i vztah k zemi, ze které pocházíme a i k jiným zemím světa.

Klasické rodinné konstelace

Moderní práce s konstelacemi zdaleka přesahuje rozsah původních rodinných konstelací. Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Všichni pocházíme z rodiny. Každý rodinný systém má přirozený řád, řád lásky, který nevidíme, ale který propojuje a ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V konstelacích je možné uvidět tato skrytá pouta, která mohou sahat až do třetí generace nebo někdy i dále, a rozvázat je. Díky tomu se naše slepá, nevědomá láska promění v lásku vědomou. Což vede k tomu, že přestáváme nevědomě opakovat osudy dřívějších členů rodinného systému a tak se stáváme volnými a můžeme žít svůj vlastní život.

Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí, lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.

Práce s konstelacemi v sobě zahrnuje také rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích. Pracuje se tu s láskou, radostí i bolestí. Ukazuje správný přístup k bolesti a oddělenosti. Konstelace se vždy týkají respektu a úctě k druhému.

Naši rodiče a předkové za nimi jsou jako naše kořeny. Když rodiče stojí za námi, tak nás to posiluje a jsme volní jít svou vlastní cestou. Pokud je nějakým způsobem náš vztah k našim rodičům a našim předkům narušen, je těžší realizovat svůj vlastní potenciál a chybí nám potřebná síla v našich vztazích a v naší práci.

Rodinu, do které jsme se narodili si nemůžeme vybrat. Všichni k nám na vždy patří. Naší volbou ale je, jestli si zvolíme zůstat ve své síle nebo jestli upadneme do slabosti; jestli sami sebe oddělujeme od života nebo jestli si zvolíme být součástí života a napojení na celek. Neboť toto je naše opravdová svoboda. A přesně o tom jsou rodinné konstelace: o nacházení síly a rozpoznávání toho, že nejsme sami, ale že jsme součástí většího celku.

Pohyby duše

Systemické svědomí nás propojuje s naším rodinným systémem, a také nás odděluje od ostatních systémů. Naše duše touží po tom se rozšířit za hranice našeho systému. Touží po jednotě, po svobodě, po míru. Pohyby duše nenabízejí hotovou odpověď, ale ukazují směr, dávají impuls k pohybu. Pokud se dokážeme otevřít pohybům duše, tak se naše bytost napojí na vnitřní vedení vycházející z hlubší reality.“

NĚCO O ČAKRÁCH

  První čakra

  První čakra přímo souvisí s naší stabilitou v životě, s pocitem, že jsi správně tam, kde právě jsi, právě taková/takový, jaká/jaký jsi. Přijímáš sám sebe, svoje tělo, cítíš přirozenou jistotu a důvěru v život se vším, co přináší.

  K uvědomění si toho, jak to v sobě teď máš Ti mohou napomoci následující otázky:

  • V jakých oblastech necítíš jistotu?
  • V jakých oblastech se necítíš být „dost dobrá/dobrý“ ?
  • V jakých oblastech cítíš, že je nemůžeš nijak ovlivnit, nebo nemáš na výběr?
  • Kde Ti chybí zdravé hranice?
  • Máš důvěru, že Tě život vždy podpoří?
  • Vnímáš, že žít je krásné a jsi spokojen se životem v této době…?

  Druhá čakra

  Druhá čakra je umístěna v břiše pod pupkem a souvisí hlavně s oblastí vztahů, pocitů, tvořivosti i hojnosti.

  V této oblasti si často mnozí neseme:

  V kladném projevu: přirozené a radostné prožívání sexuality, otevřené mezilidské vztahy, vyvážené odplavování emocí, hojnost (i finanční), tvořivost, údiv, nadšení, plodný život

  V záporném projevu: odmítání či popírání sexuality, sexuální zranění, bloky ve vztazích, závislosti, nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí, nepřijímání sebe sama ve své přirozenosti, pochybnosti o ceně života

  K uvědomění si toho, jak to v sobě teď máš Ti mohou napomoci následující otázky:

  • Jsi spojen/a se svými pocity?
  • Prožíváš emoce do hloubky?
  • Cítíš se být milován/a?
  • Cítíš se v přirozeně v prožívání sexuality, umíš o ní komunikovat?
  • Potřebuješ mít kontrolu nad svými vztahy?
  • Tvoříš svůj život podle svých představ?

  Třetí čakra

  Ta je umístěna v břiše – v oblasti solaru plexu a má přímé spojení s prožíváním emocí a naší osobní silou, vůlí a zdravým sebeprosazením.

  V negativním projevu můžeme sledovat projevy třetí čakry jako agresi, násilí, manipulaci, ponižování nebo povyšování se. Dobře fungující třetí čakru můžeme vnímat skze jistotu, sílu, vůli a jasné směřování. Je pak jednoduché si stát za svými názory a výsledky svojí práce, zároveň umíme ocenit i práci ostatních.

  Otázky ke zvědomění témat 3. čakry:

  • Mám se rád/a? Je pro mě snadné přijmout kritiku?
  • Jsem k sobě i ostatním upřímný? Cítím strachy, obavy?
  • Mám tendenci druhé vinit ze svých neúspěchů?
  • Potřebuji souhlas ostatních pro svá rozhodnutí?
  • Mám strach převzít odpovědnosti sám za sebe?
  • Dělá mi dobře pocit, že jsem nepostradatelná/ý?
  • Měl jsem/mám vztah k člověku, kterého jsem nemiloval/a a připadalo mi to lepší, než být sám/sama?
  • Dokážu se rozhodnout pro změny? Uskutečnit je?
  • Vidím jasně svoje cíle a uskutečňuji je?

  Čtvrtá čakra

  Čtvrtá čakra – Anaháta – se nalézá v oblasti srdce. Propojuje tři spodní fyzické a horní duchovní čakry. Nachází se zde schopnost empatie, soucitu, naladění se na druhé, prožívání. Týká se všech podob lásky a odpuštění.

  V kladném aspektu můžeme skrze toto centrum vnímat: lásku bez podmínek, schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, vnímání krásy, touhu po sjednocení, pravdu, spojení s naší duší, smíření, důvěru, radost, soucit a ochotu pomoci, srdce ve všem, co děláme, láskyplné sebepřijetí

  V záporném aspektu u sebe můžeme pozorovat pocity jako je lítost (falešný soucit), smutek, bolest, strach ze ztráty, zklamání, padání do oběti, poslušnost, citovou manipulaci, oddělenost, očekávání, závislost na lásce ostatních, neschopnost dávat nebo přijímat lásku, uzavřenost, nervozitu, depresi.

  Otázky pro zvědomění, jak to v sobě máš:

  • Co mě činí šťastnou/šťastným?
  • Co potřebuji pro vnitřní vyrovnanost?
  • Jaké jsou mé přednosti a slabiny?
  • Proč dělám to, co dělám (povolání)?
  • Jsem dost silná/silný na to, abych byl na blízku druhým a přitom respektoval své emoční potřeby?
  • Jaké jsou moje emocionální vzpomínky?
  • Jaké vztahy potřebuji vyléčit?
  • Používám někdy svá emoční zranění k tomu, abych ovládal druhé lidi a naopak nechávám se ovládat emocionálními zraněními druhých?
  • Spojuji své emoční zdraví s tím, že už nepotřebuji důvěrný vztah?
  • Bojím se začít důvěrný vztah?
  • Jak si představuji zdravý důvěrný vztah?

  Pátá čakra

  Pátá čakra je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace, přispívá k uvědomění slov, inspirace. Nachází se v oblasti krku. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami vyššími. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mentální energií, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně.

  V kladném projevu: lehkost vyjadřování, sebevyjádření, komunikace, kreativita, inspirace, schopnost sebereflexe – vnitřního odstupu, nadhledu, důvěra ve vyšší vedení, poznání životního úkolu, upřímnost k sobě, upřímnost jednání, naslouchání srdcem s porozuměním, fantazie, schopnost předávat poznání, věrnost sobě, umění říci ne, nezávislost

  V záporném projevu: neschopnost vyjádřit se, představit se, plachost, stísněnost v hlase, koktavost, nebo záplava slov, když cítíme nejistotu, nevíme, co chceme, blok mezi hlavou a tělem, zadržované emoce, projekce, gesta, prázdná slova, síla za každou cenu, krunýř, manipulace slovem, demagogie, strach ze soudů ostatních, strach z izolace, nesvoboda, závislost

  Otázky pro uvědomění:

  • Dokážu se vyjádřit otevřeně a upřímně, pokud ne, proč?
  • Je pro mě snadné říci ne, když ho vnitřně cítím?
  • Při vyjadřování se – ztělesňuji lásku nebo strach?
  • Smlouvám sám se sebou v situacích, v nichž vím, že se musí něco změnit a nemohu se odhodlat k činu?
  • O jaké situace jde? Proč je těžké se pohnout?
  • Cítím pokyny svého vyššího vedení? Je pro mě snadné je následovat v důvěře? Jestliže ne, jaké strachy s tím mám spojené?

  Šestá čakra

  Šestá čakra je nazývána třetím okem. Její energie je spojena s vnitřním vhledem a intuicí. Energetické centrum, kde se můžeme spojit s jasností ve svém životě

  V souvislosti s touto oblastí si můžeme položit navozující otázku:“Žiju opravdu v souladu se sebou samým? Je můj život pravdivým vyjádřením mojí duše?“

  Tato oblast také souvisí se vzájemnou pomocí a respektem jeden druhému – je potřeba respektovat sny a životy druhých, jako své vlastní. Je toto vždy pro nás jednoduché?

  Když se na situace a podmínky kolem nás samotných i druhých lidí díváme pohledem třetího oka, vidíme je bez posuzování ve světle soucitu a poznání, neboť centrum šesté čakry je propojeno s vyšší – neposuzující- myslí a možností žít soustředěni ve svém vyšším já (nikoli ve spojení s myslí nižší – myslí osobnosti – ega).

  Zvědomovací otázky:

  • Jaké myšlenky ovládají můj život?
  • Jaké moje postoje ve vztazích mi ubírají sílu?
  • Dokážu už v životě uvažovat neosobně – bez emocí a s vyšším nadhledem? Pokud ne, proč?
  • Kritizuji často svoje okolí, pokud ano, na základě čeho?
  • Mám strach ze změn ve svém životě, pokud bych se rozhodl(a) žít zcela vědomě?